نمایه نویسندگان

ا

  • احمدآبادی، خدیجه بررسی تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، ظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور با نگاه ویژه به شوراهای روستایی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 25-27]
  • اکبری، نگارسادات مسئولیت مدنی افسران پلیس در فرانسه [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 37-40]

ح

  • حجازی، سیدمحمدجواد گزارش کارگاه حقوق مالکیت ادبی و هنری در فضای مجازی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 9-14]

ر

ش

  • شب افروز، مریم نگاهی اجمالی به کنوانسیون حقوق کودک و منع خشونت‌های پنهاد علیه کودکان در فضای مجازی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 22-24]

ع

  • عطایی، محمدرضا یادداشت سردبیر/ ایده در مالکیت فکری [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 3-6]
  • عطایی، محمدرضا الزامات شکلی در انشاء رای داوری [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 15-21]