اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید محمدجواد حجازی

حقوق مالکیت فکری پردیس فارابی دانشگاه تهران

mohamad.hejazi73yahoo.com
09038384437

سردبیر

محمدرضا عطایی

حقوق مالکیت فکری پردیس فارابی دانشگاه تهران

mr.ataeiut.ac.ir
09198011949

ویراستار ارشد

حمید کیا

حقوق مالکیت فکری پردیس فارابی دانشگاه تهران

hamidd.kiaagmail.com