اهداف و چشم انداز

هدف این فصلنامه پرداختن به گرایش‌های مختلف حقوق اعم از حقوق مالکیت فکری، حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق عمومی، حقوق نفت و گاز، حقوق بشر و سایر رشته‌های حقوقی می‌باشد.
گرایش حقوق مالکیت فکری با توجه به نوپا بودن آن در بین سایر گرایش‌های علم حقوق، فصل جداگانه‌ای را به خود اختصاص داده و با توجه به کمبود منابع در این حوزه مقالات ارسالی در این بخش اولویت ویژه‌ای خواهند داشت، ترجمه مقالات در حوزه حقوق مالکیت فکری نیز که به تایید داوران و هیئت تحریریه از درجه علمی قابل قبولی برخوردار باشند، پذیرش خواهند شد.
از دیگر برنامه‌های فصلنامه پرداختن به سیر تاریخی علم حقوق در ایران از دوران باستان تا کنون است که متاسفانه چندان که باید به آن پرداخته نشده است، از این رو مقالات این حوزه نیز در فصلی جداگانه منتشر خواهند شد.