نویسنده = ������������ ������������������
مسئولیت مدنی افسران پلیس در فرانسه

دوره 1، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 37-40

نگارسادات اکبری