اقتضائات اقتصادی مالکیت ادبی و هنری

نوع مقاله : سخنرانی علمی

چکیده

متن سخنرانی دکتر محمود حکمت‌نیا در سومین همایش حقوق نشر