شناسنامه نشریه و اشاره

دوره 1، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-1


یادداشت سردبیر/ ایده در مالکیت فکری

دوره 1، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 3-6

محمدرضا عطایی


گزارش کارگاه حقوق مالکیت ادبی و هنری در فضای مجازی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 9-14

سیدمحمدجواد حجازی


الزامات شکلی در انشاء رای داوری

دوره 1، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 15-21

محمدرضا عطایی


مفهوم نظارت در حقوق عمومی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 29-36

مهدی رضائی‌مفرد


مسئولیت مدنی افسران پلیس در فرانسه

دوره 1، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 37-40

نگارسادات اکبری


نسخه کامل

دوره 1، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 40-40