نویسنده = ������������ ��������������
یادداشت سردبیر/ ایده در مالکیت فکری

دوره 1، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 3-6

محمدرضا عطایی


الزامات شکلی در انشاء رای داوری

دوره 1، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 15-21

محمدرضا عطایی